Το Ελληνικό Σύνταγμα (Αρ. 21, Π.6) εξασφαλίζει την ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία και καθορίζει τις υποχρεώσεις της πολιτείας και των Πανεπιστημίων για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα άτομα αυτά. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε νόμους, εγκυκλίους και καθοδηγητικά πλαίσια για την ισότιμη πρόσβαση των ΦΕΚΟ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον δημόσιο βίο. 

Νόμοι

 1. Νόμος 4672/2020 (ΦΕΚ 48Α’) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας.
 2. Νόμος 4591/2019 (ΦΕΚ 19Α’), Μέρος Πρώτο Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
 3. Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α’), Μέρος Δ’ Κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
 4. Νόμος 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α’) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 5. Νόμος 4452/2017 (ΦΕΚ 17Α’), Κεφάλαιο Β’, Άρθρο 4, Εδάφιο ια Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.
 6. Nόμος 4283/2014 (ΦΕΚ 189Α’), Άρθρο 7 Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 7. Νόμος 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α’) Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
 8. Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 196Α’) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι πρόνοιες για τους Φοιτητές με Αναπηρία.
 9. Νόμος 3549/2007 (ΦΕΚ 69Α’), άρθρο 12, παράγραφος 1 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία

Εγκύκλιοι για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Εισαγωγή Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων Που Πάσχουν Από Σοβαρές Παθήσεις Το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (PDF). Στο αρχείο εντοπίζει κανείς και τον αναλυτικό κατάλογο των παθήσεων.

Υπουργικές Αποφάσεις

 1. Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ.40.4/1/989 12 Απριλίου 2012 (ΦΕΚ 1301 Β’), Άρθρο 3(vi)-Παράρτημα Ι, Παράγραφος 7 Κύρωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Υποχρεώσεις των ιστοθέσεων για προσβασιμότητα από ΑμεΑ
 2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/79143/Β3 3 Ιουλίου 2009, κεφάλαιο Α, παράγραφος 6 Εγκύκλιος περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010
 3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/114344/Β3 18 Σεπτεμβρίου 2009 Τροποποίηση-συμπλήρωμα της παραγράφου 6 της αριθ. Φ1/79143/Β3/03.07.2009 εγκυκλίου περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010
 4. Υπουργική Απόφαση με Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 24 Οκτωβρίου 2007 (ΦΕΚ 2065 Β’) Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των ΑμεΑ
 5. Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ. 151/20049/Β6 1 Μαρτίου 2007 (ΦΕΚ 272), άρθρο 1, παράγραφος 8 και άρθρο 2, παράγραφος 5, Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις Ατόμων με Αναπηρία για το 2007
 6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5/1449/Β3, 4 Ιανουαρίου 2006 Διευκολύνσεις σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες 
 7. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου 10366/Γ6, 30 Ιανουαρίου 2004, Έγκριση του κώδικα Nemeth για τα μαθηματικά στη γραφή Braille
 8. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ142/Β3/7104, 19 Δεκεμβρίου 1990, Διευκολύνσεις σε φοιτητές με δυσλεξία

Γενικότερο Πλαίσιο Για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α)-Προαιρετικού χαρακτήρα

Α. Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΈΚΔΟΣΗ 2007-PDF): Ο οδηγός του πολίτη με αναπηρία συνιστά ένα εύχρηστο και λειτουργικό εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνεται χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για όλες τις παροχές της Πολιτείας στα άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους. Διαρθρώνεται σε 13 κεφάλαια:

 1. Κεφάλαιο Πρώτο: Βασική Εθνική και Διεθνής Νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.
 2. Κεφάλαιο Δεύτερο: Γενικά Δικαιώματα των Πολίτων κατά τις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
 3. Κεφάλαιο Τρίτο: Υγειά – Κοινωνική Πρόνοια / Αλληλεγγύη.
 4. Κεφάλαιο Τέταρτο: Εκπαίδευση.
 5. Κεφάλαιο Πέμπτο: Εργασία – Απασχόληση.
 6. Κεφάλαιο Έκτο: Κοινωνική Ασφάλιση.
 7. Κεφάλαιο Έβδομο: Μεταφορές – Μετακινήσεις – Επικοινωνία.
 8. Κεφάλαιο Όγδοο: Κοινωνικός Τουρισμός Και Άλλες Κοινωνικές Παροχές.
 9. Κεφάλαιο Ένατο: Ειδικές Άδειες, Χρόνος Εργασίας και Άλλες Διευκολύνσεις.
 10. Κεφάλαιο Δέκατο: Αθλητισμός.
 11. Κεφάλαιο Ενδέκατο: Συντάξεις, Άλλες Οικονομικές Παροχές, Φοροαπαλλαγές, Κατοικία, Δάνεια.
 12. Κεφάλαιο Δωδέκατο: Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία (E- Accessibility).
 13. Κεφάλαιο Δέκατο τρίτο: Τα Άτομα με Αναπηρία ως Καταναλωτές.

Β. Σχεδιάζοντας για Όλους-Οδηγίες Σχεδιασμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆Δημοσιών Έργων (ΕΚΔΟΣΗ 1990-PDF): Ο οδηγός Σχεδιάζοντας για όλους συνιστά ένα εύχρηστο και λειτουργικό εγχειρίδιο στο οποίο περιγράφονται οι παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Διαρθρώνεται σε 13 κεφάλαια:

 1. Γενικές Αρχές – Ανθρωπομετρικά Στοιχεία 
 2. Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων Κίνησης Πεζών 
 3. Ράμπες Ατόμων και Αμαξιδίων 
 4. Κλίμακες Ή Σκάλες 
 5. Μηχανικά Μέσα Κάλυψης Υψομετρικών Διαφορών 
 6. Σήμανση 
 7. Είσοδοι Κτίριων 
 8. Δημόσιοι Χώροι Υγιεινής 
 9. Κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Κοινό 
 10. Κατοικία