Οι ψυχολόγοι συνεργάζονται στενά με τον/την Σύμβουλο Καθηγητή/τρια (ΣΚ) του κάθε Τμήματος με σκοπό:

  • Την ενημέρωση των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του λοιπού διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των φοιτητών/τριών. 
  • Την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή συγκεκριμένων προσαρμογών: στη διδασκαλία, στη διαδικασία εκπόνησης εργασιών, στην παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων, στη χρήση της βιβλιοθήκης, και στην αξιολόγηση των φοιτητών/τριών, ανάλογα πάντα με τις εκάστοτε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες των φοιτητών/τριών (π.χ., κρίση πανικού, αγχώδεις διαταραχές κ.α.). 

Οι ψυχολόγοι θα προτείνουν όπου χρειάζεται, ειδικές μορφές υποστήριξης των Φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΦΕΚΟ), ενώ θα είναι υπεύθυνοι/ες για την διοργάνωση επιμορφώσεων του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού με βάση την καταγραφή και ανάλυση αναγκών των ΦΕΚΟ.