“Οι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στους/στις Φοιτητές/τριες Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΦΕΚΟ) και στους/στις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για  θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων και:”

 •       τη φοιτητική ζωή
 •       τις διαπροσωπικές σχέσεις 
 •       την προσωπική ανάπτυξη 
 •       τη διάθεση (π.χ., άγχος, κατάθλιψη) 
 •       την διαχείριση φοβιών και θεμάτων σχετικά με τη διατροφή και τον ύπνο
 •       τη σχέση με τον εαυτό (αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία)
 •       την εργασία ή τις σπουδές,  κ.α.

Οι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΠΔΜ για θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων και:

 •       την εργασία (επαγγελματική εξέλιξη, εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση)
 •       τις διαπροσωπικές σχέσεις
 •       την προσωπική ανάπτυξη 
 •       τη διάθεση (π.χ.,  άγχος, κατάθλιψη) 
 •       την αντιμετώπιση φοβιών και ζητημάτων σχετικά με τη διατροφή και τον ύπνο
 •       τη σχέση με τον εαυτό (αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία)

Υποδέχονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο τους/τις φοιτητές/τριες, καθώς και το προσωπικό του ΠΔΜ, είτε για ατομικές είτε για ομαδικές συνεδρίες.     

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν και έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.