Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΜΥΦΕΟ: 

Πνευματικός Δημήτριος, Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να ανατρέξει εδώ.