ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων φοιτητών και προσωπικού του ΠΔΜ που συλλέγονται μέσω του παρόντος εντύπου αιτήματος συμβουλευτικής, καθώς και όσα συλλεχθούν από τους ίδιους μελλοντικά μέσω συνεντεύξεων, κατά τη λήψη του ατομικού ψυχοκοινωνικού-ιστορικού, με την προσκόμιση αναγκαίων κατά περίπτωση δικαιολογητικών (π.χ. ιατρικών γνωματεύσεων, πιστοποιητικών αναπηρίας), αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδρίων, θα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα στην Τοπική Κοινότητα Κοίλων του Δήμου Κοζάνης και στοιχεία επικοινωνίας 24610……….. και info@uowm.gr.

  1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον Δρ. Διονύσιο Καλογερά, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

  1. Σκοπός της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων προορίζονται κατά περίπτωση για τον σκοπό στήριξης και συμβουλευτικής για θέματα σπουδών – φοιτητικής ζωής (π.χ. άγχος εξετάσεων, δυσκολίες στις σπουδές, στην παρακολούθηση των μαθημάτων, στην προσαρμογή στη φοιτητική ζωή), κοινωνικοποίησης, διαχείρισης σχέσεων με άλλα πρόσωπα (π.χ. φίλους, συμφοιτητές, οικογένεια, σύντροφο), προσωπικών δυσκολιών (π.χ. άγχος, θλίψη, σωματικά συμπτώματα με ψυχογενή αιτιολογία, αίσθημα μοναξιάς), διευκόλυνσης της προσαρμογής στη φοιτητική ζωή (προσβασιμότητα στα κτίρια του Πανεπιστημίου, εξατομικευμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι που ταιριάζουν σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη), επιμόρφωσης του προσωπικού (διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού) ανάλογα με τις κατ’ ιδίαν ανάγκες.

  1. Νομική βάση για την επεξεργασία.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε) του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (δημόσιο συμφέρον) και για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (π.χ. δεδομένων υγείας) η παράγραφος 2 στοιχείο η) του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών).

  1. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι προσβάσιμα από τους ψυχολόγους της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟΨΥΣΥ) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του ΠΔΜ, καθώς και από το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, που ενεργεί υπό την εποπτεία του και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, δεσμευόμενο για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων (άρθρο 29 ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να είναι προσβάσιμα από προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής και από προμηθευτές διοικητικής υποστήριξης. Η επεξεργασία από τους προμηθευτές, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, διέπεται από σύμβαση (άρθρο 28 ΓΚΠΔ). Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει, και μέσω γραπτής σύμβασης, ότι τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για λογαριασμό του μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς και απευθύνει έγγραφες εντολές προς τους προμηθευτές, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, την διαγραφή (μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας) όσων δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και με την διαδικασία διαχείρισης τυχόν παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως ισχύει και για τυχόν άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου που λαμβάνουν μέρος στο ίδιο είδος επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η παραπομπή του/της ωφελούμενου/ης σε κάποιον άλλο φορέα, το Πανεπιστήμιο δεν υπέχει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της ωφελούμενου/ης από τον άλλο φορέα και τον/την προτρέπει να ζητήσει από αυτόν κατάλληλη ενημέρωση.

  1. Δικαιώματα των ωφελούμενων.

Οι ωφελούμενοι έχουν τα παρακάτω δικαιώματα :

  1. i) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης αντιγράφου των δεδομένων.
  2. ii) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

iii) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης.

  1. iv) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή η επεξεργασία θεωρείται παράνομη ή ο/η ωφελούμενος/η αντιτάσσεται στην επεξεργασία ή το Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα και απαιτούνται αυτά από τον/την ωφελούμενο/η.
  2. v) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του/της ωφελούμενου/ης, εκτός εάν το Πανεπιστήμιο καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του/της ωφελούμενου/ης ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Διονύσιο Καλογερά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr .

Παράλληλα, αν η επεξεργασία των δεδομένων παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, οι ωφελούμενοι/ες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, fax: 210.647.5628, www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένουν ή εργάζονται ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.