Για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα όλων των Φοιτητών/τριών Ευπαθών/Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων (ΦΕΚΟ) στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) θα πραγματοποιηθεί συστηματικός έλεγχος από τον αρμόδιο πολιτικό μηχανικό των υποδομών του ιδρύματος σε κάθε πόλη όπου έχει τμήματα το ΠΔΜ.  Η Τεχνική Υπηρεσία θα προβεί σε βελτιωτικά έργα όπου αυτά κριθούν αναγκαία με βάση την έκθεση-πρόταση του πολιτικού μηχανικού, για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ΦΕΚΟ.

  • Ο Υπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός που έχει αναλάβει την μελέτη είναι ο Δρ. Παναγιώτης Τσαλής. Για ένα σύντομο βιογραφικό μπορεί κανείς να δει εδώ.  
  • Για πληροφορίες επικοινωνίας με τον Πολιτικό Μηχανικό μπορεί κανείς να δει εδώ.